การผลิตไก่เนื้อเชิงอุตสาหกรรม

ไก่เนื้อ

การผลิตไก่เนื้อเชิงอุตสาหกรรม (ตอนที่ 1)

ธุรกิจการผลิตไก่เนื้อและเนื้อไก่ในประเทศไทย

 

การผลิตไก่เนื้อและเนื้อไก่ เป็นธุรกิจการเกษตรด้านปศุสัตว์ที่สำคัญของประเทศไทย เป็นทั้งการผลิตเพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับการบริโภคภายในประเทศและเพื่อเป็นสินค้าอาหารส่งออกไปขายต่างประเทศ ไทยมีความเจริญก้าวหน้าทางการผลิตไก่เนื้อและเนื้อไก่อย่างมาก เป็นที่ไว้วางใจของต่างประเทศ โดยมีญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศยุโรปเป็นลูกค้ารายใหญ่ เพราะเรามีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานสูงและมีความปลอดภัยทางด้านอาหารซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้า การผลิตไก่เนื้อและเนื้อไก่ของไทยในปัจจุบัน ทำเพื่อการบริโภคภายในประเทศประมาณ 65% และเพื่อการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศประมาณ 35% ถือเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์อันดับที่ 4 ของโลก ในปี 2558 ไทยส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ประมาณ 6.81 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 8.9 หมื่นล้านบาท และปี 2559 ไทยส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ประมาณ 7.43 แสนตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.10 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 9.87 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.95 (ข้อมูลจาก สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย) โดยส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นประมาณ 48% และกลุ่มประเทศยุโรปประมาณ 41% และจากประมาณการแนวโน้มการส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ของผู้ส่งออกชั้นนำของโลก 5 ราย ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2561 ของ USDA คาดว่าจะมีอัตราเพิ่มขึ้นประมาณ 3%

 

ไก่เนื้อ

ไก่เนื้อ

ไก่เนื้อ

Source: “Global chicken meat exports to increase 3 percent in 2018” Poultry International, Jan.2018

Visitors: 153,118