Control (เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น)

ชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น รุ่น UTI-200R8

 

UTI-200R8  เป็นอุปกรณ์ควบคุมสภาวะอากาศ (Climate Controller) 

สำหรับโรงเรือนที่ใช้การระบายอากาศและปรับอากาศแบบทำความเย็นด้วยการระเหยน้ำ 

(Evaporative Cooling System) หรือโรงเรือน Evap.

ระบบการทำงาน

•ตั้งโปรแกรมการเลี้ยงตามอายุสัตว์ (T-Curve) ได้สูงสุด 8 ช่วงอายุ
•ชุดควบคุมพัดลม (Exhaust Fan Port) 8 ชุด
•ชุดควบคุมปั้มน้ำ (Water Pump Port) 1 ชุด
•ชุดควบคุมตั้งเวลา (Time Port) 1 ชุด
•ควบคุมระบบ Evap ด้วย Heat Stress Index
•ระบบแจ้งเตือนพร้อมแบตเตอรี่สำรองไฟ 30 นาที เมื่อไฟฟ้าดับ
•ระบบบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ ความชื้น ทุกตรึ่งชั่วโมง ติดต่อกัน 14 วัน
•หัวเซนเซอร์อุณหภูมิ 2 ชุด อ่านอุณหภูมิ 0-70 ํC ความละเอียด 0.1 ํC
•หัวเซนเซอร์ความชื้น 1 ชุด อ่านความชื้น RH25-99%RH ความละเอียด 1%RH

 เครื่องควบคุมอุณหภุมิและความชื้น

 ข้อมูลทางเทคนิค

 

เครื่อง UTI-200R8 เป็นอุปกรณ์ระบบ Microprocessor ที่ให้ความเชื่อมั่นในการทำงานสูง พร้อมด้วย แบตเตอรี่สำรองไฟสำหรับการแจ้งเตือนเมื่อระบบไฟฟ้าหลักดับ อุปกรณ์ป้องกันการรบกวนของสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากจากฟ้าผ่า ซึ่งบรรจุอยู่ในกล่องป้องกันฝุ่นและน้ำ (IP-56) ประกอบด้วย ช่องสั่งงาน (Ports) สำหรับ พัดลม 8 ช่อง ปั๊มน้ำ 1 ช่อง อุปกรณ์ที่ทำงานตามการตั้งเวลา (Timer) 1 ช่อง และการแจ้งเตือนไปยังภายนอก (โดยใช้แรงดันไฟฟ้า 220 V) 1 ช่อง รวม 11 ช่อง (Ports) มีSensors 2 ชุด คือ Temperature and Humidity Sensor (Sensor #1) และ Temperature Sensor (Sensor #2) มีโปรแกรมการทำงานครอบคลุมตามความต้องการของโรงเรือน Evap. ที่ใช้ในการเกษตร เช่นโรงเรือนปศุสัตว์ (Livestock House) โรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquarium) และโรงเรือนเพาะปลูกพืช (Green House) สามารถควบคุมการทำงานตามค่าอุณหภูมิ ความชื้น และค่า Heat Stress Index (HSI) แบบ Real Time มีโปรแกรมควบคุมสภาวะอากาศแบบเปลี่ยนไปตามอายุของการเลี้ยงสัตว์ (Rearing Period or Stage) ได้ 8 ช่วงอายุ (Stages) และมี Memory Device สามารถจัดเก็บข้อมูล อุณหภูมิ ความชื้น และค่า HSI เพื่อใช้ตรวจสอบการทำงานของระบบ Evap. ย้อนหลังได้นานถึง 14 วัน และสามารถใช้งานร่วมกับระบ Personal Computer (PC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การจัดเก็บข้อมูล และการสั่งงานระยะไกลผ่านทาง PC (PC Remote Controller)

 

คุณสมบัติทั่วไปของเครื่องควบคุมสภาวะอากาศ UTI-200R8


1. แสดงค่าอุณหภูมิ หน่วยเป็น C หรือ F สามารถวัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 0 - 70 C มีความละเอียด 0.1 C และค่าความคลาดเคลื่อน (Accuracy)  1.0 %
2. แสดงค่าความชื้นสัมพันธ์ หน่วยเป็น % RH สามารถวัดความชื้นสัมพัทธ์ได้ตั้งแต่ 25 - 99 %RH มีความละเอียด 0.1 %RH และค่าความคลาดเคลื่อน (Accuracy)  5.0 %
3. ระบบการทำงาน และการควบคุมสภาวะอากาศ เป็นแบบปัจจุบัน (Real Time)
4. มีโปรแกรมปรับแก้ (Calibration) ค่าอุณหภูมิ และความชื้น ของหัววัด (Sensors) และการปรับแก้วันที่ และเวลา ให้ตรงตามความเป็นจริง
5. มีโปรแกรมตรวจสอบการทำงานของ Relay ของแต่ละช่องสั่งงาน (Port)
6. มีช่องสั่งงาน (Port) ใช้ ควบคุมพัดลม 8 Ports พร้อมโปรแกรมการทำงานพิเศษ ดังนี้
- Function Control Fan 1 - 4 เปิด-ปิด พัดลม ตามค่าอุณหภูมิ และตามจังหวะเวลา (Pulse)
- Function Control Fan 5 - 8 เปิด-ปิด พัดลม ตามค่าอุณหภูมิ และค่า Heat Stress Index (HSI)
7. มีช่องสั่งงาน (Port) ใช้ควบคุม ปั๊มน้ำ 1 Port พร้อมโปรแกรมควบคุมการทำงาน ตามค่าอุณหภูมิ- ความชื้น และมีโปรแกรมให้เลือกใช้แบบ เปิด-ปิด ปั๊มน้ำ ตามอุณหภูมิและจังหวะเวลา (Pulse) อีกด้วย
8. มีช่องสั่งงาน (Port) อุปกรณ์ที่ เปิด-ปิด การทำงานตามการตั้งเวลา (Timer) 1 Port สามารถสั่งให้ เปิด–ปิด อุปกรณ์ได้ 8 รอบต่อวัน (Periods/day) เช่น การเปิด-ปิดไฟแสงสว่างในโรงเรือน ระบบให้อาหารในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ หรือระบบการพ่นน้ำ (Sprayer or Sprinkler) ในโรงเรือนเพาะปลูกพืช
9. มีโปรแกรมป้องกันความเสียหายเมื่อเครื่องควบคุมสภาวะอากาศ UTI-200R8 ชำรุดและหยุดทำงานโดยกะทันหัน พัดลมที่ Port FAN 1 จะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มีการระบายอากาศคงอยู่ต่อไปในระดับหนึ่ง และสามารถโปรแกรมให้ทำงานได้ทั้งแบบ STAND BY หรือแบบ AUTO
10. มีโปรแกรมให้เลือกใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องทำความร้อน สำหรับการเลี้ยงสัตว์ในระยะกก หรือในฤดูหนาว โดยการเลือก Port FAN 8 ให้ทำงานในโปรแกรม HEATER ซึ่งจะเปิด Heater ที่อุณหภูมิต่ำ และปิดที่อุณหภูมิสูง (กรณีเลือกใช้โปรแกรม FAN จะเปิดพัดลม ที่อุณหภูมิสูง และปิดที่อุณหภูมิต่ำ)
11. สามารถตั้งโปรแกรมควบคุมสภาวะอากาศในโรงเรือน ให้เปลี่ยนไปตามช่วงอายุของการเลี้ยงสัตว์ (Rearing Period or Stage) ได้ 8 ช่วงอายุ (Stages) และตั้งค่าอายุของสัตว์เลี้ยงได้ 0 - 999 วัน
12. มีระบบสัญญาณเตือนเมื่อ อุณหภูมิสูงหรือต่ำ ความชื้นสูงหรือต่ำ ค่า Heat Stress Index (HSI) สูง อยู่นานเกินเวลาที่กำหนด และเมื่อสาย Sensor หลุดหรือขาด นอกจากนั้น ยังสามารถตั้งจังหวะการ เปิด-ปิด เสียงสัญญาณเตือนได้ตามต้องการ เพื่อการแบ่งแยกเสียงเตือน หรือป้องกันอุปกรณ์ Siren ชำรุด เนื่องจากเปิดนานเกินไป
13. มีแบตเตอรี่แห้ง 12 VDC 1.3 AH ติดตั้งอยู่ภายในกล่องเดียวกัน เพื่ลดภาระการต่อเชื่อมอุปกรณ์และสามารถเปิดเสียงสัญญาณเตือน (Siren) เมื่อไฟฟ้าหลักดับได้นานกว่า 30 นาที
14. สามารถตั้งรหัสผ่าน (Password) เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องทำการแก้ไขข้อมูลในเครื่องฯ
15. สามารถตั้งค่า ID และ Description ของแต่ละเครื่องฯ เพื่อแบ่งแยกการทำงานและการบันทึกข้อมูล ของแต่ละโรงเรือน (เฉพาะกรณีที่ต่อเชื่อมกับ PC)
16. มีอุปกรณ์สำเนาข้อมูล (Data Loader) ใช้ทำสำเนาข้อมูลจากเครื่องที่ตั้งค่าต่างๆไว้สมบูรณ์แล้ว ไปยังเครื่องฯอื่น เพื่อลดเวลาการ key ข้อมูลสำหรับโรงเรือนอื่นที่ใช้ข้อมูลเหมือนกัน (Option)
17. มีหน่วยความจำ (Memory Devise) ใช้บันทึกข้อมูลสภาวะอากาศ ดังนี้
17.1 บันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ แบบ Real Time ทุกครึ่งชั่วโมง สามารถบันทึกได้สูงสุด 672 ข้อมูล หรือบันทึกได้นาน 14 วัน โดยข้อมูลใหม่จะบันทึกทับข้อมูลเก่า แบบ Loop Record
17.2 บันทึกค่าสูงสุด-ต่ำสุดและเวลา ทุกวันนาน 14 วัน ได้แก่ ค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และค่า HSI (เฉพาะค่าสูงสุด) จาก Sensor # 1 และ Sensor # 2 จำนวนครั้งและเวลารวมของการเกิด Alarm จาก ค่า HSI ที่สูงกว่าค่าที่ตั้งไว้

Visitors: 153,121