คำแนะนำการให้แสงสว่างเพื่อการเลี้ยงไก่เนื้อ

ไก่เนื้อ

คำแนะนำทั่วไปสำหรับการให้แสงสว่างเพื่อการเลี้ยงไก่เนื้อ

 

ในช่วงอายุ 7 วันแรก ควรให้แสงสว่าง 23 ชั่วโมง/วัน ที่ความเข้มแสง 20 - 40 ลักซ์ หลังจากนั้น ให้ลดความเข้มแสงลงเหลือประมาณ 10 - 20 ลักซ์ และให้แสงสว่าง 17 - 20 ชั่วโมง/วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุไก่ที่จับส่งตลาดด้วย เช่น ถ้าจับไก่ส่งตลาดที่อายุน้อย (32 - 35 วัน) ควรให้แสงสว่างแบบคงที่ ตั้งแต่อายุ 8 วันถึงปลดไก่ โดยให้แสงสว่าง 20 ชั่วโมง/วัน และถ้าจับไก่ส่งตลาดที่อายุมาก (40 - 49 วัน) สามารถทำได้ 2 วิธีคือ 1) ให้แสงสว่างแบบคงที่ ตั้งแต่อายุ 8 วันถึงปลดไก่ โดยให้แสงสว่าง 17 ชั่วโมง/วัน หรือ 2) ให้แสงสว่างแบบอัตราลด ตั้งแต่ไก่อายุ 8 - 32 วัน ให้แสงสว่าง 20 ชั่วโมง/วัน และหลังจากนั้นให้ลดเวลาแสงสว่างลง 1 ชั่วโมง ทุกๆ 4 - 5 วัน โดยให้ช่วง 4 - 5 วันสุดท้ายก่อนปลดไก่ มีแสงสว่างไม่น้อยกว่า 17 ชั่วโมง/วัน ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายในฝูงไก่ได้ดีกว่าการให้แสงสว่างคงที่ 17 ชั่วโมง/วัน และประหยัดค่ากระแสไฟฟ้ามากว่าการให้แสงสว่างคงที่ 20 ชั่วโมง/วัน ทั้งนี้ ไม่ควรให้แสงสว่างน้อยกว่า 14 ชั่วโมง/วัน เพราะจะไม่ช่วยช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการกินอาหารของไก่

 
Visitors: 145,670